Cenník

Vyšetrenia na administratívne účely

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 15€

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.0) 33€

3. o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, jasle, škôlka) (Z02.0) 2€ …… VŠ (Z02.0) 4€ 

4. o zdravotnej spôsobilosti – tábor, škola v prírode, šport, internát,iné (Z02.8) 2€

5. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti    (Z02.7) 10€

6. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz – zváranie, práca vo výškach, s el. prúdom, plynom (Z02.8) 10€

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti
na prácu (na základe platných zákonných noriem):

7. vstupná, výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1) 10€

8. iná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8) 10€

9. posúdenie spôsobilosti na prácu u študenta – zápisník BP, brigáda (Z02.7) 5€

10. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí (Z02.8) 15€

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

11. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdr. poistenia, pred cestou do zahraničia + nepovinné očkovanie     (Z02.8) 5€

12. odber krvi a iné laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť (Z02.8) 5€

13. krvné vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 5€

14. vyšetrenie bez zdrav. poistenia (Z02.9) 40€

15. vyšetrenie CRP na žiadosť a súhlas pacienta  3€

16. vyš. CRP u nekapitovaného pacienta a pacienta  nad 18 rokov 7€                                 u poistencov Dôvery 3€

17. prepichovanie uší + nasadenie náušníc (Z41.3) 10€

18. vyšetrenie mimo ordinačných hodín (Z02.9) 10€

19. návšteva mimo ambulantného priestoru na žiadosť pacienta                (Z02.9) 15€

D. Administratívne výkony

20. administratívny poplatok za nekapitovaného poistenca z EÚ 2€

21. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov    ( Z02.7) 2€

22. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta: predĺženie MD, zahraničie (Z02.8) 10€

23. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na vlastnú žiadosť (Z02.8) 5€

E. Výkony pre komerčné poisťovne

24. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6) 10€

25. vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ (Z02.7) 10€

26. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá – podľa rozsahu (Z02.7) 10€

Cenník platí od 01.05.2019